分類されたディレクトリネットワークへようこそ! ユーザーログイン今すぐ登録

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали

  • 2022-01-10収集日
  • 2022-02-15更新しました
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали
  • ウェブサイトアドレス:www.gov.uz
  • サーバIP:91.212.89.21
  • サイトの説明:

ドメイン名:www.gov.uz評価

約5000~500000

ドメイン名:www.gov.uzフロー

594

ドメイン名:www.gov.uz良いか悪いか

浮き沈み。すべての困難を克服する 激しい

ウェブサイト:Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали重み

3

ウェブサイト:Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат порталиIP

91.212.89.21

ウェブサイト:Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат порталиコンテンツ

ЎзбекистонРеспубликасиҲукуматпорталиЎзбекистонДавлатрамзлариГеографикжойлашувиҲудудАҳолиЎзбекистонРеспубликасиКонституциясиМиллийбайрамларТарихиймаълумотларХалқароҳамкорликЭКОЛОГИЯФУҚАРОЛИКҲукуматУмумиймаълумотЎзбекистонРеспубликасиБошвазириВазирларМаҳкамасинингРаёсатиВазирларМаҳкамасинингаппаратиВазирларМаҳкамасинингтаркибиДепартаментларКотибиятларИнспекциялар«ОчиқҲукумат»ДавлаторганлариДавлатбошқарувиорганлариМаҳаллийдавлатҳокимиятиорганлариХўжаликбошқарувиорганлариДавлаторганларивеб-сайтлариДавлаторганлариэлектронпочталариДавлаторганлариишончтелефонлариДавлаторганлариижтимоийтармоқлардаНомликўрсатгичҲужжатларЯнгиқабулқилинганҳужжатларЎзкучинийўқотганҳужжатларХалқарошартномаларФуқароларнингдавлатмаълумотлариваахборотлариданфойдаланишюзасиданҳуқуқлариКОРРУПЦИЯГАҚАРШИКУРАШИШГАОИДНОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙҲУЖЖАТЛАРЯнгиликларДавлатдастурлариКўринишAAAШрифтўлчами0%гакатталаштириш?ЭкрансухандониЁқиш/ЎчиришОвозбаландлиги100%Ишлабчиқилган:×Экрансухандони"Экрансухандони"заифкўрадиганфойдаланувчиларучунмўлжалланганбўлиб,саҳифалардагиматнниовозлиўқиттиришимкониниберади.ФункцияниактивацияқилишучунтегишликатакчанибелгилашёкиShift+Enterтугмаларинибосишкерак.Шубиланбирвақтда,сичқончакурсорийўналтирилганматнўқибберилади.Саҳифадагиматннитўлиқўқиттиришучун(масалан,янгиликлар)Ctrl+Altтугмаларинибосинг.МатнўқилишинитўхтатишучунCtrl+Shiftтугмаларинибосинг.ФункциянидеактивацияқилишучунShift+Enterтугмаларинибосинг.OKO'zbekchaЎзбекчаҚарақалпақшаРусскийEnglishЎзбекчаO'zbekchaЎзбекчаҚарақалпақшаРусскийEnglishЎзбекистонРеспубликасиҲукуматпорталиTogglenigationЎзбекистонДавлатрамзлариГеографикжойлашувиҲудудАҳолиЎзбекистонРеспубликасиКонституциясиМиллийбайрамларТарихиймаълумотларХалқароҳамкорликЭКОЛОГИЯФУҚАРОЛИКҲукуматУмумиймаълумотЎзбекистонРеспубликасиБошвазириВазирларМаҳкамасинингРаёсатиВазирларМаҳкамасинингаппаратиВазирларМаҳкамасинингтаркибиДепартаментларКотибиятларИнспекциялар«ОчиқҲукумат»ДавлаторганлариДавлатбошқарувиорганлариМаҳаллийдавлатҳокимиятиорганлариХўжаликбошқарувиорганлариДавлаторганларивеб-сайтлариДавлаторганлариэлектронпочталариДавлаторганлариишончтелефонлариДавлаторганлариижтимоийтармоқлардаНомликўрсатгичҲужжатларЯнгиқабулқилинганҳужжатларЎзкучинийўқотганҳужжатларХалқарошартномаларФуқароларнингдавлатмаълумотлариваахборотлариданфойдаланишюзасиданҳуқуқлариКОРРУПЦИЯГАҚАРШИКУРАШИШГАОИДНОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙҲУЖЖАТЛАРЯнгиликларДавлатдастурлариБошсаҳифаЭкрансухандониҚайтаалоқаСаволларважавобларБоғланиш×ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасибиланбоғланишУмумийбўлим:+998(71)239-8676Девонхона:+998(71)239-8260,+998(71)239-8486Фуқароларқабули,хатвааризаларникўрибчиқишбўлими:+998(71)239-8114Факс:+998(71)239-8463functionfixedButton(){$('#speechSwitcher').prop('checked',!$('#speechSwitcher').prop('checked'));$('#speechSwitcher').trigger('change');returnfalse;}воқеалар8Декабрь1кунқолдиКонституциякуни9ДекабрьКоррупциягақаршикурашишхалқарокуни2кунқолди10ДекабрьЎзбекистонРеспубликасиДавлатмадҳиясиқабулқилинганкун3кунқолдиДавлатҳокимиятиКалендарьВоқеалар׋›ДшСшЧшПшЖмШнЯкПрезидентгамурожаатБошвазиргатадбиркорлармурожаатиНорматив-ҳуқуқийҳужжатлартаъсиринибаҳолаштизимиДавлаторганлариишончтелефонлариҲукуматболаларнигоҳидаПорталдаянгиликСен–қудратманбаи,саодатмаскани,жонажонЎзбекистоним!Батафсил>>>ОммавийсавдоларорқалисотилишибелгилангандавлатмулкиобъектлариБатафсил>>>"Давлаторганлариижтимоийтармоқларда"саҳифасиБатафсил>>>ЖонажонЎзбекистоним,мангубўломон!Батафсил>>>«Очиқбюджет»саҳифасиБатафсил>>>Эълонлар«Чегарасизтуризм»туризмниривожлантиришХалқарофорумиДолзарбНотариалҳаракатлардааҳолигақулайликоширилмоқдаПрезидентШавкатМирзиёевнотариалжараёнлардааҳолигақулайликларниоширишгаоидтақдимотбилантанишди.Сиёсат06.12.2022АсосийянгиликларҚашқадарёвилоятитўқимачиликсаноатиянабиришлабчиқаришобектибилантўлдиИқтисодиёт|07.12.2022СаудияАрабистониЭлчисибиланучрашувтўғрисидаСиёсат|07.12.2022НотариалҳаракатлардааҳолигақулайликоширилмоқдаСиёсат|06.12.2022ХалқТаълимиВазирлигиваунингтасарруфидагиРеспубликаташкилотлариходимлари“ЎзбекистонКонституциясининг30...Жамият|06.12.2022Илмий-техникавийваинновационсоҳалардагиҳамкорликбўйичадавлатларарокенгашининг31-йиғилишибўлибўтдиИнновация|06.12.2022ЭсдаликнишонларитопширилдиЖамият|06.12.2022НормативҳужжатлармаълумотлартўпламиИзмирШартномасини(Измир,1996йил14сентябрь)ратификацияқилишҳақидаБатафсилЎзбекистонРеспубликасиҲукуматибиланТуркияРеспубликасиҲукуматиўртасидаҳарбийҳадлиБитимни(Тошкент,2022йил...БатафсилЭлектронтурдагисуғуртахизматлариникўрсатиштартибитўғрисидагинизомнитасдиқлашҳақидаБатафсилМингбулоқтуманидаумумийовқатланишмаҳсулотларинимахсусажратилганжойлардасотиштартибитўғрисидаБатафсилРомитантуманиАфросиёбмаҳаллафуқароларийиғиниШифокорларкўчасида3.27йўлбелгисиўрнатишгарухсатбериш...БатафсилИжтимоиймуҳофазагамуҳтож,иштопишдақийналаётганвамеҳнатбозоридатенгшартлардарақобатлашаолмайдиганшахсларни...БатафсилМиришкортуманида2023йилдатранспортвоситаларинимажбурийтехниккўрикданўтказиштўғрисидаБатафсил2030йилгачаЎзбекистонРеспубликасининг«яшил»иқтисодиётгаўтишигақаратилганислоҳотларсамарадорлигиниоширишбўйичачора-тадбирлартўғрисидаБатафсилЎзбекистонРеспубликасиПрезидентинингайримҳужжатларигаўзгартиришвақўшимчаларкиритиш,шунингдек,баъзилариниўзкучинийўқотган...БатафсилДеновтуманидагиқабристонларномларинитасдиқлаштўғрисидаБатафсилҲудудларбўйичакўрсатилганшахсийхизматларҳажминингўсишсуръати(олдингийилганисбатан,%да)Ҳудудларбўйичакўрсатилганшахсийхизматларҳажми(млрд.сўмҳисобида)Ҳудудларбўйичасоғлиқнисақлашсоҳасидагихизматларҳажминингўсишсуръати(олдингийилганисбатан,%да)Ҳудудларбўйичасоғлиқнисақлашсоҳасидагихизматларҳажми(млрд.сўмҳисобида)Ҳудудларбўйичатаълимсоҳасидагихизматларҳажминингўсишсуръати(олдингийилганисбатан,%да)ДавлаторганлариМолияЎзбекистонРеспубликасиМолиявазирлигиЎзбекистонРеспубликасиДавлатсолиққўмитасиЎзбекистонРеспубликасиДавлатбожхонақўмитасиСоғлиқнисақлашЎзбекистонРеспубликасиСоғлиқнисақлашвазирлигиssv.uzЎзбекистонРеспубликасиВетеринариявачорвачиликниривожлантиришдавлатқўмитасиТаълимЎзбекистонРеспубликасиОлийваўртамахсустаълимвазирлигиЎзбекистонРеспубликасиХалқтаълимивазирлигиЎзбекистонРеспубликасиМактабгачатаълимвазирлигиЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасиҳузуридагиТаълимсифатининазоратқилишдавлатинспекциясиБандликЎзбекистонРеспубликасиБандликвамеҳнатмуносабатларивазирлигиЭкологияЎзбекистонРеспубликасиЭкологияваатроф-муҳитнимуҳофазақилишдавлатқўмитасиЎзбекистонРеспубликасиЎрмонхўжалигидавлатқўмитасиБилишфойдали«ОчиқБюджет»«ОчиқҲукумат»ХусусийлаштиришДавлатмукофотларигендерстатистикасиҲукуматтаркибидаўзгаришларҲуқуқийахборотпорталиМиллийвалютаТеглар$(document).ready(function(){if(!$('#myCanvas').tcanvas({//animTiming:'Linear',interval:50,shape: "sphere",//drControl:true,//drThreshold:5,textColour:null,weight:true,textFont:null,outlineColour:'#ededed',reverse:true,depth:0.8,maxSpeed:0.05},'ts')){//somethingwentwrong,hidethecanvascontainer$('#myCanvasContainer').hide();}});ХавфсизликсоҳасиЖонажонЎзбекистоним,мангубўломон!МДҲКоррупцияШҲТДастурижросиСиёсатҲужжатларТехнологияларИқтисодиётЖамиятСанъатИжтимоийҳимояУйжой–коммуналхўжалигиИнвестицияларЁшларТадбиркорликГендермасалалариЭкологияСпортМаданиятФанТуризмСолиқХалқароалоқаларФуқароларҳуқуқиҳимоясиТранспортАКТМеҳнатбозориҚишлоқхўжалигиИнновацияСоғлиқнисақлашСайловМолияТаълим$(document).ready(function(){$('.map_dropdownli').click(function(e){e.preventDefault();$('.colorAreap').text($(this).find('a').text());changeMap($(this).find('a').attr('id'));});$('.map_dropdownli').eq(0).click();});varcolors=['#0084b9','#0093ce','#009fdf','#00abf0','#00bdf7','#40c4f9','#7acdf4'];varregions={};functionchangeMap(mapId){$('#vmap').Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат порталиhtml('');$.get("/uz/site/mapdata",{id:mapId},function(response){vardataArray=strToArray(response);regions=dataArray['type'];makeMap(dataArray['type'],dataArray['name'],colors);});}ИнфографикаМаъмурий–ҳудудийтузилишИнвестицияАҳолиИқтисодиётТуризм+ДоимийаҳолисониДоимийаҳолисониТуғилганларсониТуғилганларсониТузилганникоҳларсониТузилганникоҳларсониКўчибкелганларсониКўчибкелганларсониКўчибкетганларсони Кўчибкетганларсони ЎзбекистонРеспубликасиКонституциясиЎзбекистонРеспубликасиҚонунҳужжатларимаълумотларимиллийбазасиКоммуналхўжалигивауй-жойфондипорталиЎзбeкистонРeспубликасидаэлeктронлицензиялашКарантиндаҳаётучунмуҳимхизматларресурсиЯгонаидентификациятизимиДавлатахборотресурсларивадавлаторганларинингахбороттизимлариреестриСолиқвамолиявийҳисоботлариниэлектроншаклдатақдимэтиштизимиДекларантларпорталиТошкентшаҳарерресурсларивадавлаткадастрибошқармасиТаълимпорталиКорпоративхаридларсавдотизимиДавлатхаридларисавдотизимиМустақилЎзбекистонсолномасиЭлектронпочтахизматиОб-ҳаво|ҳафталикАндижонБухороГулистонЖиззахҚаршиНавоийНаманганНукусСамарқандТошкентТермизУрганчФарғонаЧш07/12/2022//$(document).ready(function(){$('#select').change(function(){$('#rez').html('');varurl='/uz/site/weatherdata';$.get(url,{location:$(this).val()},function(response){$('#rez').html(response);});});$('#select').trigger('change');//});ДавлатдастурлариВалютакурслари1USD=.901EUR=.371RUB=179.2207.12.2022данМБвалютакурслариПорталҳақидаПорталхаритасиҚайтаалоқаКўпбериладигансаволларМаълумотларданфойдаланишшартлариДиққат!Агарсизматндахатоликларнианиқласангиз,уларнибелгилаб,маъмуриятнихабардорқилишучунCtrl+Enterтугмаларинибосинг©2001-2022ЎзбекистонРеспубликасиҲукуматпортали|varspeechNotification="O'zbekistonrespubliksihukumatportaligahushkelibsiz";varmonthsList=['Январь','Февраль','Март','Апрель','Май','Июнь','Июль','Август','Сентябрь','Октябрь','Ноябрь','Декабрь'];vareventsList=[{"id":720,"title":"ЎзбекистонРеспубликасиДавлатмадҳиясиқабулқилинганкун","date":"2022-12-10","type":"event"},{"id":719,"title":"Коррупциягақаршикурашишхалқарокуни","date":"2022-12-09","type":"event"},{"id":718,"title":"Конституциякуни","date":"2022-12-08","type":"event"},{"id":794,"title":"«Инсонҳуқуқларисоҳасидатаълим»мавзусидаГлобалфорум","date":"2022-12-05","type":"event"},{"id":793,"title":"Халқароногиронлигибўлганшахсларкуни","date":"2022-12-03","type":"event"},{"id":792,"title":"\"HumoArena\"данавбатдагипрофессионалбокскечасиўтказилади","date":"2022-12-02","type":"event"},{"id":782,"title":"“Ипакйўлидатуризм-2022”ярмаркаси","date":"2022-11-30","type":"event"},{"id":791,"title":"Парижда“Самарқандгайўл.Ипакваолтинмўъжизалари\"кўргазмасиўтказилади","date":"2022-1Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали1-23","type":"event"},{"id":790,"title":"ЎзбекистонРеспубликасиДавлатбайроғиқабулқилинганкун","date":"2022-11-18","type":"event"},{"id":789,"title":"Республикатармоқлараросаноатярмаркаси","date":"2022-11-14","type":"event"},{"id":788,"title":"ТуркийдавлатларташкилотинингIсаммити","date":"2022-11-11","type":"event"},{"id":787,"title":"Марказийҳамдажанубийосиёликмураббийваҳакамларучунхалқаросеминар","date":"2022-11-03","type":"event"},{"id":783,"title":"IIUzbekistanEconomicForum","date":"2022-11-03","type":"event"},{"id":786,"title":"ТуркийдавлатларташкилотиТранспортвазирларимажлиси","date":"2022-10-27","type":"event"},{"id":774,"title":"ICTWEEKUZBEKISTANҳафталиги","date":"2022-10-24","type":"event"},{"id":785,"title":"INNOWEEKҳафталиги","date":"2022-10-17","type":"event"},{"id":777,"title":"15октябрь–Халқароқишлоқаёлларикуни","date":"2022-10-15","type":"event"},{"id":784,"title":"UzTextileExpoAutumn2022","date":"2022-10-12","type":"event"},{"id":776,"title":"Tошкенттўқимачиликсаммити","date":"2022-10-11","type":"event"},{"id":781,"title":"Самарқандда7–8октабркунлариХалқарогастрономиЎзбекистон Республикаси Ҳукумат порталикфестивалбўлибўтади","date":"2022-10-07","type":"event"}];jQuery(function($){jQuery('#w2').tab();jQuery('#search-form').yiiActiveForm([],[]);jQuery('#phone-modal').modal({"show":false});});

地点:Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат портали報告する

サイトの違反がある場合は、[レポート]をクリックしてください報告する

おすすめ情報

おすすめサイト